תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

* התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד

כללי:

1. אתר "צָלוּל -צלילה חופשית באילת" הינו אתר סחר אלקטרוני ברשת האינטרנט  (להלן: "האתר"), מונהל על ידי "צָלוּל -צלילה חופשית באילת" (להלן: "החברה"), האתר מנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרי צריכה שונים בתחום ענף הצלילה החופשית (להלן: "המוצרים"). 
2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר ביצוע השינוי.
3. כל המבצע פעולה לרכישת מוצרים באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאים המפורטים בתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

המידע המוצג באתר:

1. המידע, התיאורים, התמונות והנתונים המוצגים באתר הינם לצורך התרשמות בלבד, ומבוססים בעיקרם על מידע שמסופק מהיצרנים השונים.
2. החברה משקיעה מאמצים בשמירה על עדכניות המידע באתר, אך אין בכך משום התחייבות לכך. על כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, לשלמות ולנכונות המידע המצוי באתר.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לתקן או לגרוע מהמידע המוצג באתר, ממבנה האתר ומתנאי הביקור והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט תקין. החברה אינה נושאת באחריות לתוכן המוצג בקישורים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע בשירותים המוצגים בקישורים. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות:

1. האתר מספק שירות ומשלוחים בעיר אילת בלבד.
2. המוצרים מיועדים לשימוש באילת והם פטורים ממע"מ.

3. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4. האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא התראה מוקדמת.
5. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי הדגם המבוקש השתנה ו/או כי מי מהמוצרים אזל ו/או לא ניתן להשיגו אצל היבואן ו/או לא ניתן להשתמש בו, תיידע החברה את הרוכש  שהמוצר שהוזמן על ידו אזל באמצעות הודעה מתאימה בדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם, אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב, זאת, ללא פיצוי הרוכש ו/או תמורה כלשהי.
7. המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 21 ימי עסקים (אלא אם צוין אחרת) מרגע אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
8. המשלוחים יבוצעו ע"י החברה, חברת שליחויות או חברת הדואר.

מכירת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

1. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.
2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים לאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.

רכישת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

1. רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל אדם אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומחזיק באמצעי תשלום שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או המבצע רכישה במזומן במשרדי החברה.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
3. בעת ביצוע רכישה יידרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי ומשפחה ו/או שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים באתר במקרים הבאים:
    א. מסירה במכוון של פרטים שגויים.
    ב. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
    ג. במקרה שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
5. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר המבוקש יתברר כחסר במלאי, תישלח על כך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את כרטיס האשראי ולחילופין רשאית החברה להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין רכישת המוצר או ציפייה לרכישה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
6. תנאי מוקדם לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות, תבוטל הרכישה והמוצר לא יסופק לרוכש.
7. היה וההזמנה באתר אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת הרישום, אשר מהווה תנאי לקניית המוצר. לאחר ההזמנה, כרטיס האשראי יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

ביטול עסקה על-ידי מבצע הפעולה:

1. משתמש שרכש מוצרים באמצעות הטלפון או האתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית וללא פגם או בלאי בו. ביטול כאמור יעשה באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני וקשר טלפוני עם החברה.
2. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
    א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
    ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
    ג. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה – יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
5. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאית החברה לגבות מן הרוכש דמי ביטול ודמי משלוח. דמי הביטול עבור מוצרים הנמצאים במלאי הינם 5% מסך העסקה או 20 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.
6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר – יתבקש הרוכש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר המוצר ולהודיע לחברה על כך.
7. כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך 24 שעות ממועד שליחת הצעתו לחברה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או טלפונית ל – 050-3314033.
8. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.
9. ביטול רכישה של מוצר אשר סופק לרוכש, יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. 

ביטול עסקה על-ידי החברה:

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
    א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
    ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.
    ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
    ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.
   ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
2. החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

אספקת מוצרים:

1. אספקת המוצרים וזמן אספקתם יתבצעו בהתאם לתנאים המופיעים באתר.
2. זמן אספקת המוצרים כולל חישוב ימי עסקים בלבד, כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של החברה, גודל המוצר ויעד המשלוח.
4. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא מבצע הפעולה לא יחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר במקום ניהול עסקיה של החברה.
5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה. במקרה זה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
6. דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת.
7. דמי המשלוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.
8. מבצע הפעולה יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי ממקום ניהול עסקיה של החברה. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.

סודיות ופרטיות:

1. החברה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.
2. החברה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.
3. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם מוסר המידע ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג מטרות אלה, החברה עשויה לשתף ולמסור את המידע לסוכניה המורשים, למוסכי השירות המוסמכים על ידה, לחברות קשורות ולמפרסמיה.

אחריות החברה:

1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
3. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

קניין רוחני:

1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן של היצרנים השונים ו/או החברה לפי העניין בלבד.
2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק שהוא מהנ"ל, ללא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, ואין בהם לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

דין ושיפוט:

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבית המשפט של מחוז אילת הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

שירות לקוחות:

1. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת [email protected]  או בטלפון 050-3314033 בימים ובשעות פעילות החברה המפורסמות באתר.
2. החברה עושה כל מאמץ לספק שירות איכותי ותשמח לקבל כל פניה וכל הצעה בדואר אלקטרוני
[email protected] .


איך הצלחתי לשפר את זמן הצלילה בעזרת כמה תרגילים פשוטים?

לקבלת המדריך, עדכונים והטבות נוספות:

ניתן להסיר את המייל מרשימת התפוצה בקלות

פתח צ'אט
1
שלום,
אני אסף, מדריך צלילה חופשית בצָלוּל,
איך אפשר לעזור לך? אשמח לקבל את הודעתך
Powered by